S08QG: 8位小封装QG MCU

概述

特性

特性

Freescale S08QG Microcontroller Block Diagram

Freescale S08QG Microcontroller Block Diagram
.

对比表

系列产品对比

S08QG系列与RS08KA和S08QG 8位微控制器引脚和软件兼容,使恩智浦低端产品组合具有更大的设计灵活性。

S08QGRS08KAS08QD

关于恩智浦低端产品组合的更多信息。
恩智浦低端产品的迁移路径快速指南