S12GC汽车和工业微控制器(MCU)

产品详情

选择区域:

框图

S12GC Microcontroller Block Diagram

S12GC Microcontroller Block Diagram

特征

  • 16位HCS12 CPU
  • 异步串行通信接口(SCI)
  • 串行外设接口(SPI)
  • 多路复用外部总线
  • 128 KB闪存EEPROM
  • 4 KB RAM
  • 8通道ADC,10位分辨率
  • 8通道16位TIM
  • 6通道8位PWM

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 75 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

4 硬件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训