ASL5xxxyHz:用于汽车照明的智能矩阵LED控制器

概述

特征

特征

ASL5x15 / ASL5x08 block diagram

ASL5x15 / ASL5x08 block diagram

Lighting Application Diagram

Lighting Application Diagram

Matrix Headlight

Matrix Headlight thumbnail
.

目标应用

对比表

部件编号 P12NC N°通道 每个开关的最大电流 PWM 通信 封装
ASL5015SHN 935307529431 12 1.5 A 智能(内部曲线) CAN HVQFN36
ASL5115SHN 935307587431 12 1.5 A 直接 CAN HVQFN36
ASL5008SHN 935336867431 12 0.8 A 智能(内部曲线) CAN HVQFN36
ASL5108SHN 935336868431 12 0.8 A 直接 CAN HVQFN36
ASL5015FHN 935363415431 12 1.5 A 智能(内部曲线) CAN-FD HVQFN36
ASL5115FHN 935363416431 12 1.5 A 直接 CAN-FD HVQFN36
ASL5008FHN 935363413431 12 0.8 A 智能(内部曲线) CAN-FD HVQFN36
ASL5108FHN 935363414431 12 0.8 A 直接 CAN-FD HVQFN36
ASL5015SHV/0Y 935381114518 12 1.5 A 智能(内部曲线) CAN HLQFP48
ASL5115SHV/0Y 935376637518 12 1.5 A 直接 CAN HLQFP48
ASL5008SHV/0Y 935381122518 12 0.8 A 智能(内部曲线) CAN HLQFP48
ASL5108SHV/0Y 935379078518 12 0.8 A 直接 CAN HLQFP48
ASL5015FHV/0Y 935381119518 12 1.5 A 智能(内部曲线) CAN-FD HLQFP48
ASL5115FHV/0Y 935381115518 12 1.5 A 直接 CAN-FD HLQFP48
ASL5008FHV/0Y 935381121518 12 0.8 A 智能(内部曲线) CAN-FD HLQFP48
ASL5108FHV/0Y 935381116518 12 0.8 A 直接 CAN-FD HLQFP48

适用于您应用的配套产品