TEA1936XDB1475 - 多制式27W移动充电

概述

TEA1936XDB1475 board
SP05127-02 DevKit

关键参数

符号 参数
Vi 输入电压 90至264 V
fi 输入频率 47至64 Hz
Vo 输出电压 5 V, 9 V, 12 V
Iout 最大输出电流 3 A (@ 5 V), 3 A (@ 9 V), 2.25 A (@ 12 V)
输出功率 输出功率[额定值]
[峰值]
27.0 W
28.5 W
n 效率[平均值] > 90 %
Pi(空载) 空载输入功率 < 30 mW
Tambient_adapt 外壳内的环境温度适配器 -40 °C至85 °C
- 能源标准 ENERGY STAR v6.0,
CoC.2级
- 电磁干扰 (EMI) 符合CISPR22,
EN 55022
L x B x H 电路板尺寸 48 mm x 41 mm x 21 mm
TEA19361 主返驰式控制器
TEA1993 同步整流控制器
TEA19051 QC4.0/QC4.0+/PPS控制器 PD3.0= 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A
QC2.0/3.0= 3.3V…. 12V / 27W (最大值)

产品规格

文档与软件