KE06: Kinetis® KE06-48 MHz,带CAN的主流微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核