KE04: Kinetis® KE04-48 MHz, 主流微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核

概述

特征

特征

Kinetis E Series KE04 MCUs Block Diagram

Kinetis E Series KE04 MCUs Block Diagram
.

快速入门