KE02_40: Kinetis® KE02-40 MHz,入门级微控制器(MCU),基于Arm® Cortex® -M0+内核

概述

特征

特征

Kinetis E Series KE02_40 Block Diagram

Kinetis E Series KE02_40 Block Diagram
.

快速入门