KE02_40: Kinetis® KE02-40 MHz,入门级微控制器(MCU),基于Arm® Cortex® -M0+内核

概述

特性

特性

Kinetis E Series KE02_40 Block Diagram

Kinetis E Series KE02_40 Block Diagram

Kinetis® E Series MCUS Overview

Kinetis<sup>&#174;</sup> E Series MCUS Overview thumbnail
.

快速入门