KE02: Kinetis KE02-20 MHz,入门级微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M0+内核

概述

特性

Kinetis E Series KE02 MCUs Block Diagram

Kinetis E Series KE02 MCUs Block Diagram

Kinetis® E Series MCUS Overview

Kinetis<sup>&#174;</sup> E Series MCUS Overview thumbnail
.

快速入门