KE02: Kinetis KE02-20 MHz,入门级微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M0+内核

概述

特征

Kinetis E Series KE02 MCUs Block Diagram

Kinetis E Series KE02 MCUs Block Diagram
.

快速入门