S08SG: 8位小型封装SG MCU

概述

特性

S08SG Microcontroller Block Diagram

S08SG Microcontroller Block Diagram
.

对比表

S08SG系列差异

S08SG32S08SG16S08SG8S08SG4

目标应用

 • 汽车
  • 电动助力转向(EPS)
  • 车门、车窗升降及座椅控制
  • 摩托车发动机控制单元(ECU)和小型发动机控制
  • DSI安全气囊系统
  • 方向盘控制器
  • 中央网关/车内网络
  • 汽油发动机管理
 • 消费电子
  • 锅炉加热控制
 • 工业
  • 小型电机